EVO ŠTO DONOSE NOVE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PLOČA

0

Gradski vijećnici donijeli su Odluku o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Ploča na zadnjoj sjednici Gradskoga vijeća. Prijašnji Prostorni plan donesen 2007. godine, gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić nazvao je katastrofalnim, a pločansku je oporbu, koja je prije ove točke dnevnog reda napustila sjednicu zbog drugih razloga, prozvao za neodgovornost, bespotrebnu politizaciju i neshvaćanje važnosti ovoga dokumenta. „Dosadašnji Plan nije bio usklađen s stanjem na terenu, događale su se brojne anomalije i ljudi su imali velike probleme, npr. pri legalizaciji objekata. Taj Plan je donesen na brzinu, pod pritiskom, dok smo sada radili nekoliko javnih rasprava i nastojali uvažiti postavljene zahtjeve. Ovo je veliki korak naprijed, bez kojeg bi brojni projekti, poput kanalizacije, došli u pitanje“, rekao je Vejić i pohvalio gradske stručne službe i pročelnika JUO Izvora Škubonju. Pročelnik je naglasio kako je riječ o „dramatičnom iskoraku u odnosu na prijašnji PP, pri čemu je odrađen obiman posao“. „PP je živo tijelo igradske službe već sada bilježe sugestije građana koji nisu mogli biti uključeni u ove Izmjene i dopune“, rekao je Škubonja.

Prostorni plan - Ploče_

Predstavnici Zavoda za prostorno uređenje upoznaju vijećnike s novim Izmjenama i dopunama

Najvažnije Izmjene i dopune vijećnicima su predstavili predstavnici županijskoga Zavoda za prostorno uređenje, koji je bio izvođač. Utvrđena su građevinska područja prema dovršenosti na izgrađene, neizgrađene, te neuređene dijelove, određeni su zahvati u prostoru koji se mogu planirati izvan građevisnkoga područja, definirani su cestovni pravci na gradskome području, izbrisana je varijansta autoceste planirane južnom stranom Vrgorskog polja, korigirana je trasa spojne brze ceste  za luku Ploče i grad, u akvatoriju Ploča planirana je lokacija za slijetanje i polijetanje hidroaviona, planirana je izgradnja interventnog helidroma na lokacija gospodarske zone Vranjak 3, definirane su morske luke i privezišta na području Grada Ploča, za luku nautičkog turizma Ploče definirani su uvjeti smještaja i gradnje na osnovu izrađenog Idejnog rješenja područja Pod cestom, korigirani su podaci o infrastrukturnim sustavima, vezano uz elektro energetiku, ucrtan je koridor Jonsko-Jadranskog plinovoda, predložene su samostojeće sunčane elektrane na lokaciji Sestrun i Pranjare, planirana je nova lokacija trafostanice u Kominu, uz postojeće vodocrpilišne kapacitete, Klokun i Modro oko, planirano je povezivanje na regionalne vodovode Makarska i NPKLM, planiran je vodoopskrbi prsten za opskrbu naselja Plina jezero.

Osim toga, ucrtana je varijanta sustava odvodnje Grada Ploča s uređajem za pročišćavanje i podmorskim ispustom unutar Luke Ploče, ucrtani su pročistači u Banji i Kominu, definiran je način odvodnje otpadnih i oborinskih voda za lučko područje, predviđena je odvodnja planiranih gospodarskih zona, planirano je uređenje voda na području Grada Ploča; tunel Birina, osiguranje obala nasipima jezera Birina i spojnih kanala, obrambeni zid u Kominu, određena je obveza dovršetka sanacije postojećeg odlagališta Lovornik, utvrđena je lokacija reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice unutar gosporadske zone Vranjak 3, utvrđena su područja Prostorni plan - PločeNacionalne ekološke mreže, ucrtane su linije proglađenog inundacijskog pojasa, ukinuta je obveza izrade Urbanističkih planova uređenja Baćina, Komin, Ploče, Rogotin-Šarić Struga, te Pod cestom i Batinovići u Banji za turističke zone u naselju, određena je lokacija športske luke u Pločama, proširena su groblja, utvrđene zone športa i rekreacije izvan naselja itd.

Predstavnica Zavoda i pročelnik Izvor Škubonja

Comment

Share.

About Author

Comments are closed.