PROJEKT ODVODNJE OTPADNIH VODA I SANACIJE VODOVODNE MREŽE, VRIJEDAN 200 MILIJUNA KUNA, ZAVRŠAVA POLOVICOM 2022. GODINE

0

Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacije dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče, vrijedan  oko 200 milijuna kuna, s 37 kilometara cjevovoda, preko tri tisuće kućnih priključaka i 25 crpnih stanica na području Ploča, Stabline, Čevelješe, Rogotina, Šarić Struge, Baćine i Peračkog Blata, trebao bi biti završen polovicom 2022. godine. Izrada studijske i projektne dokumentacije za ovaj kapitalni projekt započela je krajem 2015. godine. Projektom je predviđeno prikupiti fekalne otpadne vode i sustavom gravitacijskih kolektora, crpnih stanica i tlačnih cjevovoda otpadne vode dovesti do Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) koji će biti smješten u lučkom području gdje bi se otpadne vode pročistite, te podmorskim ispustom dužine 2.364 metara ispustile u more.

Projekt je predviđeno provesti  u najvećem dijelu uz financijsku podršku od strane EU, sredstvima Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Investitor radova je JU Izvor Ploče, koja je i provela sve javne nabave. Posao izrade dokumentacije dobila je zajednica izvršitelja sa čelu sa tvrtkom Geoproming d.o.o. iz Metkovića i Akvaprojekt d.o.o. iz Splita.

Lokacijska dozvola za kanalizacijsku mrežu ishođena je u rujnu 2017., a za UPOV u lipnju 2018. godine

Kanalizacijska mrežu čine:

 • Gravitacijski kolektori 31.680 m
 • Tlačni cjevovodi 5.284 m
 • Incidentni preljevi 39 m
 • Instalacijske cijevi SDNU 16.280 m
 • Kućni priključci 3.178 kom
 • Crpne stanice 25 kom
 • Sanacija vodovoda u trasama kolektora 14.602 m

Planirani radovi na polaganju cjevovoda se najvećim dijelom izvode urbanim područjem, te njihova izgradnja neminovno uvjetuje usklađivanje s postojećom infrastrukturom. Obzirom na ograničen radni prostor unutar uskih gradskih ulica, nužni su dodatni radovi na zaštiti i eventualnom izmještanju dijela postojećih podzemnih instalacija u prvom redu elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) i elektroenergetskih kabela (EEK).

Faznost izgradnje

Obzirom na veličinu i složenost planiranog zahvata predviđena je fazna izgradnja s tim da u svakoj fazi izvedeni dijelovi sustava moraju činiti funkcionalnu cjelinu koja omogućuje  dispoziciju prikupljenih otpadnih voda i njeno zbrinjavanje u sklopu kanalizacijskog sustava aglomeracije Ploče. Idejnim projektom je planirani zahvat podijeljen u 11 faza sukladno granicama podslivova pripadajućih crpnih stanica:

 1. Podsliv CS Luka, CS Prišnica 1 i CS Prišnica 2
 2. Podsliv CS Birina 1
 3. Podsliv CS Birina 2 i CS Birina 3
 4. Podsliv CS Stablina 1, CS Stablina 2 i CS Stablina 3
 5. Podsliv CS Sladinac, Portina 1 i Portina 2
 6. Podsliv CS Bara, CS Šipak i CS Pranjare
 7. Podsliv CS Vitanj i CS Podgora
 8. Podsliv CS Čeveljuša i CS Čeveljuša 2
 9. Podsliv CS Mostine, CS Rogotin 3 i CS Markote
 10. Podsliv CS Rogotin 1 i CS Rogotin 2
 11. Podsliv CS Šarić Struga

Aglomeracija Ploče (1) Aglomeracija Ploče (2) Aglomeracija Ploče (3) Aglomeracija Ploče (4) Aglomeracija Ploče (5)crpne stanice u Stablini i Ceveljusi crpne stanice u Rogotinu i Saric Strugi crpne stanice u Bacini i Perackog Blatu crpna stanica u dijelu Ploca i Bacine

Najprije je ishođena građevinska dozvola  za 10. Fazu (Rogotin), u rujnu 2018. godine  iz razloga što je u Rogotinu stupila na snagu nova katastarska izmjera, dok su za ostale faze kanalizacijske mreže građevinske dozvole ishođene u  ožujku ove godine.

Izradu projektne dokumentacije za podmorski ispust dobila je tvrtka Institut IGH d.d. Zagreb. Lokacijska dozvola za podmorski ispust je ishođena u lipnju 2018. godine

Izvođenje

Strategijom je utvrđeno da se za radove koriste principi ugovaranja prema FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils) uvjetima ugovora. FIDIC uvjeti ugovaranja (za radove) opće su prihvaćeni od strane Europske komisije i danas čine standard kada se radi o implementaciji infrastrukturnih projekata.

Radovi na sustavu odvodnje (mreža) ugovarat će se prema Zakonu o javnoj nabavi i FIDIC crvenoj knjizi  za koju je potrebno imati građevinske dozvole i glavne projekte sa troškovnicima, a radovi za UPOV i podmorski ispust prema Zakonu o javnoj nabavi  i FIDIC žutoj knjizi za koju je potrebno imati lokacijsku dozvolu, te su Izvođači u okviru gradnje dužni projektirati, graditi i pustiti u rad građevinu/pogon, uz provođenje pokusnog rada u kojem dokazuju traženu funkcionalnost kroz definirane tehnološke parametre kvalitete pročišćene otpadne vode.

Objava i postupak nadmetanja za izvođenje radova na mreži prema dinamici provedbe predviđeni su početkom rujna ove godine, a izvođenje radova odnosno  građenje početkom 2020 godine. Završetak radova, ispitivanje, puštanje u pogon i primopredaja predviđeni su do kraja svibnja 2022. godine.

Postojeće stanje

Kanalizacijska mreža u Pločama gradila se paralelno sa izgradnjom naselja i od svoje izgradnje (prije 50-55 god.) širila se paralelno s rastom grada. Sustav odvodnje je pretežno mješovitog tipa i čine ga mreža  gravitacijskih kolektora s dvije crpne stanice i pripadajućim tlačnim cjevovodima. Kako je sustav građen parcijalno, bez sustavnog rješenja odvodnje i zbrinjavanja otpadnih voda, kanalizacijska mreža je formirana u više odvojenih podsustava spojenih na vlastite obalne ispuste kojima se u more ispuštaju sirove otpadne vode bez ikakvog prethodnog pročišćavanja. Najveći dio postojeće mreže spojen je na glavni ispust u Luci Ploče dok se preostala dva ispusta nalaze se na urbanom području naselja.

Na dijelu postojeće kanalizacijske u duljini cca. 4.5 km, izvršena je detaljna inspekcija glavnih kolektora čiji su rezultati prikazani u elaboratu ” Stanje funkcionalnosti kolektora fekalne i oborinske odvodnje grada Ploča i naselja Rogotin i Komina”, ANAFORA d.o.o Split, travanj 2010.

Navedenim elaboratom je utvrđen je čitav niz nedostatka koji utječu na vododrživost i propusnu moć postojećih cjevovoda. To se u prvom redu odnosi na strukturalna oštećenja, dilatirane spojeve i loše izvedene priključke s prodorima korijenja i ostacima betona u proticajnom profilu cijevi. Provedenom inspekcijom uočene su i dionice kanala izvedene bez kontinuiranog uzdužnog pada nivelete ili čak u kontrapadu.

Dodatan problem predstavlja i položaj nivelete kolektora u obalnom pojasu, gdje se tečenje u značajnom dijelu kanalizacijske mreže odvija pod usporom mora.

Sukladno utvrđenim nedostacima, navedenim elaboratom su predložene i odgovarajuće mjere kojima bi se postigla sanitarno-tehnička ispravnost kanala. Obzirom na jako loše stanje, osiguranje vododrživosti i adekvatne propusne moći uvjetovalo bi sanaciju cjelokupne mreže sa velikim brojem dionica koje bi trebalo u cijelosti rekonstruirati zamjenom novim cjevovodima.

Koncepcija rješenja

Odvodnja

Cjelovit koncept kanalizacijskog sustava, kao dugoročno rješenje odvodnje otpadnih voda na ovom području, usvojen je Studijom izvodljivosti iz 2017. godine. Prema usvojenom konceptu, kanalizacijski sustav predmetnog područja predviđen je razdjelnog tipa s tim da bi u cijelosti bio izveden novi sustav odvodnje fekalnih otpadnih, dok bi postojeća kanalizacijska mreža bila zadržana isključivo u funkciji oborinske odvodnje.

Rješenje novog sustava odvodnje uvjetovano je položajem naselja, konfiguracijom terena i predviđenim rješenjem konačne dispozicije otpadnih voda. Konfiguracija terena i međusobna udaljenost naselja aglomeracije onemogućuju polaganje kolektora u kontinuiranom padu, zbog čega je sustav podijeljen u više podslivova međusobno povezanih crpnim stanicama i tlačnim cjevovodima. Međusobnim povezivanjem ovih zona i orijentacijom slivnog područja određeni su i osnovni pravci pružanja kanalske mreže.

Obzirom na raspored potrošača i njihov smještaj u odnosu na lokaciju uređaja, kanalizacijsku mrežu aglomeracije Ploče generalno možemo podijeliti u tri podsustava, područja, u skladu s podjelom na područja studije izvodljivosti:

Područje 1 obuhvaća centralni dio aglomeracije s najgušćom naseljenosti unutar kojeg je smješten najveći dio grada Ploča (izuzev rubnog dijela grada Čeveljuša) i dio naselja Baćina. Kako je na ovom dijelu koncentrirana i glavnina gospodarskih aktivnosti, udio prikupljenih otpadnih voda s ovog područja iznosi cca. 75 posto ukupnih količina aglomeracije. Sustav odvodnje otpadnih voda čine mreža cjevovoda ukupne duljine cca. 18.6 km s 12 crpnih stanica.

Područje 2 čine preostali dio naselja Baćina i naselje Peračko Blato smješteni na sjevernom dijelu obuhvata aglomeracije. Ovo područje karakterizira rijetka individualna izgradnja obiteljskih i kuća za odmor tako da njihov udio u ukupnim količinama otpadnih voda iznosi približno 13 posto.  Ovaj podsustav obuhvaća cca. 9.7 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda s ukupno 5 crpnih stanica.

Područje 3 obuhvaća istočni dio aglomeracije s naseljima Rogotin, Šarić Struga i manjim dijelom grada Ploča –  Čeveljuša.  Ovim dijelom sustava obuhvaćeno je približno 9.1 km gravitacijskih/tlačnih cjevovoda i 8 crpnih stanica.

Ovako prikupljene otpadne vode dovode se na uređaj za pročišćavanje Ploče smještenog na južnom dijelu grada, unutar prostora Luke Ploče.  Nakon odgovarajućeg tretmana na uređaju za pročišćavanje otpadne vode se disponiraju u more dugim podmorskim ispustom.

Comment

Share.

About Author

Comments are closed.