11 MILIJUNA KUNA ZA LUČICU MALA POŠTA U PLOČAMA

0

Izgradnja novog obalnog zida, izgradnja navoza za spuštanje i izvlačenja brodica iz mora, uređenje šetnice, biciklističke staze, zelenih površina i parkirališta za 30 vozila, te postavljanje četiri plutajuća gata u akvatoriju za privez brodica, predviđeni su idejnim građevinskim projektom obalnih građevina lučice Mala Pošta u Pločama. Idejni projekt rezultat je suradnje Grada Ploča i Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, a vrijednost ove kapitalne investicije, koja se planira realizirati u tri faze, veća je od 11 milijuna kuna.

Postojeća lokacija na kojoj se planira uređenje lučice Mala Pošte je u obuhvatu luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, na dijelu obalnog pojasa s istočne strane poluotoka Mali Milosavac, približne dužine 300 metara, od hotela Bebić do svjetionika. Lokacija se naslanja na urbanizirani dio Ploča i prometno je spojena gradskom prometnicom, odnosno ulicom Obala kralja Petra Krešimira IV.  Akvatorij je dio centralnog lučkog bazena u kojeg se ulijeva Crna rijeka i prirodno je zaštićen od utjecaja vjetrovnih valova iz svih smjerova. Obalni dio lokacije sastoji se od kamenog zida, većim dijelom oštećenog, temeljenog na kamenom nasipu.

Planiranim uređenjem lučice realizirat će se dodatni dio luke za prihvat brodica domicilnog stanovništva, odnosno novi komunalni vezovi. Planira se minimalno 120 vezova za prihvat brodova dužine od 6,5 do 14 metara, te navoz za spuštanje i izvlačenje brodova.

Obalni zid planira se izvesti po novoj trasi pomaknutoj istočno, prema moru, i to na sjevernom dijelu zahvata prosječne širine 12 metara, a na južnom dijelu oko šest metara. U podmorskom dijelu koristit će se predgotovljeni elementi „L“ oblika, temeljenjem na novom kamenom nasipu, a u nadmorskom od armiranog betona s ugradbom kamenih obložnica i rubnih poklopnica po fasadi. Navoz za spuštanje i izvlačenje brodica iz mora pomoću pokretnih automobilskih prikolica (trailera) planira se realizirati na sjevernom dijelu obuhvata od predgotovljenih armirano-betonskih ploča.

U zaobalnom dijelu lučice, pored operativnog dijela uz obalu, planira se urediti prostor javnog karaktera, za sportsko-rekreativnu namjenu. Cijelom dužinom obalnog zahvata, od hotela Bebić do svjetionika, uređuje se pješačka prometnica ili šetnica i dvosmjerna biciklistička staza, te zelene, parkovne površine. Šetnica je širine tri, a biciklistička staza 2,5 metara i obje prometnice planiraju se izvesti u istoj razini. Na južnom dijelu obuhvata, od svjetionika prema zapadu, dužine oko 40 metara, obalnu trasu se planira urediti obrambenim kamenometom. Betonsku utvrdicu na kojoj je svjetionik i novi obalni zid povezuje se armirano betonskim mostom. Na planirana četiri plutajuća gata za privez brodica, sistemom četveroveza, omogućava se 114 vezova, te još šest vezova većih plovila uz obalni zid na južnom dijelu trase. Širina gatova, od modularnih pontonskih sekcija i pristupnih mostova, je tri metra, a dužine su različite, od 42 do 56 metara.

Prva faza projekta obuhvaća pomorski dio novog obalnog zida i navoza, sa pripadajućim zaobalnim nasipom, u drugoj fazi radit će se nadmorski dio novog obalnog zida, uređenje šetnice, biciklističke staze, parkirališta i zelenog pojasa, dok će se u trećoj, završnoj fazi u akvatoriju lučice postaviti plutajući gatovi.

O ovoj temi možete čitati u novom broju Dubrovačkog vjesnika koji će na pločanskim kioscima biti u petak ujutro!

 

Share.

About Author

Comments are closed.