AKUMULIRANI MANJAK GRADA PLOČA PREKO SEDAM MILIJUNA KUNA

0

Još se ne zna hoće li se nastaviti prekinuta 33. sjednica Gradskoga vijeća Grada Ploča, na kojoj su oporbeni vijećnici napustili sjednicu, a vladajuća koalicija se osula i, ako je suditi po zadnjim sjednicama Vijeća, više nemaju potrebnih devet ruku.

Podsjetimo, oporba je napustila sjednicu jer nije uvažen njihov prijedlog da se ponajprije izbace točke vezane uz prodaje nekretnina na području Grada Ploča, smatrajući da to ne treba raditi neposredno pred izbore.

No, prekid sjednice onemogućio je raspravu o točkama dnevnoga reda, među kojima bi, sudeći po dosadašnjim iskustvima, jedna od zanimljivijih bila ona vezana uz godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2020. godinu. Naime, akumulirani manjak na kraju prošle godine iznosio gotovo 7,2 milijuna kuna.

Prihodi Proračuna Grada Ploča u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 56,5 milijuna kuna ili 73 posto u odnosu na planirane prihode za cijelu godinu. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda Porez i prirez na dohodak zauzima dominantno mjesto i naplata ovog poreza ostvarivala se planiranom dinamikom, tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu 21,7 milijuna kuna ili 95 posto u odnosu na planirane prihode ove vrste. Sredstva fiskalnog izravnanja koja se doznačuju iz fonda formiranog pri državnoj riznici temeljem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave u 2020. godini iznosila su 9,3 milijuna kuna. Ukupni rashodi gradskoga proračuna u prošloj godini ostvareni su u iznosu od 55,3 milijuna kuna ili  gotovo 72 posto od ukupno planiranih godišnjih rashoda. Kada su u pitanju manjkovi i viškovi aktualne vlasti, 2017. i 2020. godine ostvareni su viškovi (2,6 milijuna kuna i 896 tisuća kuna), a 2018. i 2019. godine manjkovi (4,4 milijuna kuna i 928 tisuća kuna).

Graf 1-1

OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE PRORAČUNA GRADA PLOČA

ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2020. DO 31.12.2020. GODINE

 

 

  1. PRIHODI

 

Prihodi Proračuna Grada Ploča u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 56.532.891,99 kuna ili 73,37% u odnosu na planirane prihode za cijelu godinu, u ukupno ostvarene prihode su uključeni i ostvareni vlastiti prihodi proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.516.809,00 kn (Dječji vrtić 1.199.279,00 kn, POU 27.539,00 kn, Narodna knjižnica 70.590,00 kn i JVP 219.401,00 kn).

U strukturi ukupnih proračunskih prihoda Porez i prirez na dohodak zauzima dominantno mjesto te se naplata ovog poreza ostvarivala planiranom dinamikom, tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu 21.699.249,16 kn ili 95,32% u odnosu na planirane prihode ove vrste.

Od tog iznosa na ostvareni prirez porezu na dohodak (10%) odnosi se 1.743.604,63 kn koji se počeo naplaćivati na području Grada Ploča temeljem odluke Gradskog vijeća od 1.2.2015. godine.

Sredstva fiskalnog izravnanja koja se doznačuju iz fonda formiranog pri državnoj riznici temeljem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave koji je stupio na snagu 1.1.2018. godine, u 2020. godini iznosila su 9.319.650,08 kn i taj iznos sadržan je u ukupnom iznosu poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u tekućoj godini, jer se sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu,  prihodi ostvareni od fiskalnog izravnavanja klasificiraju kao prihodi od poreza na dohodak.

U 2020. godini po godišnjim poreznim prijavama za prošlu godinu, poreznim obveznicima izvršen je povrat poreza na dohodak u ukupnom iznosu od 1.203.001,24 kn, i taj povrat se u strukturi poreza i prireza na dohodak prikazuje sa negativnim predznakom.

Graf 2_1

 Porez na promet nekretnina u 2020. godini ostvario se u iznosu od 790.271,41 kn ili 131,71% u odnosu na planirane. Porez na promet nekretnina od 1.1.2019. godine plaća se po stopi od 3%. Porez na promet nekretnina od 1.1.2017. plaćao se po stopi od 4%, s tim da u cijelosti pripada jedinici lokalne samouprave u ovom slučaju Gradu Ploče. Do 31.12.2016. porez na promet nekretnina plaćao se po stopi od 5% i dijelio se u omjeru 80% pripadalo je gradu ili općini, a 20% pripadalo je državi.

Porez na korištenje javnih površina ostvaren je u iznosu od 97.385,82 kn, odnosno 57,29% u odnosu na planirane prihode.

 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostavren je u iznosu od 50.764,68 kn, odnosno 101,53% u odnosu na planirane prihode.

graf 3

 Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna, od izvanproračunskih korisnika i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, ostvarene su u ukupnom iznosu od 16.504.882,01 kn ili 73,30% u odnosu na planirane, od tog iznosa  2.037.926,36 kn se odnosi na tekuću pomoć iz državne riznice za decentralizirane funkcije (JVP Ploče), na tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova odnosi se iznos od 10.199.727,31 kn, iznos od 657.888,76 kn odnosi se na tekuću pomoć HZZ za realizaciju programa „Javni radovi“, iznos od 1.562.994,01 kn odnosi se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna, iznos od 950.829,14 kn odnosi se na tekuće pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijska mjera za umanjeni porez na dohodak), iznos od 1.010.066,43 kn odnosi se na kapitalne pomoći od LU Ploče (68.750,00 kn, sufin.UPU Luka Ploče), H.Voda (290.626,56 kn sanacija klizišta P.Svačića; 395.377,87 kn oborinski kolektor MO Komin) i FZOEU (86.625,00 kn sanacija Lovornika, 98.687,00 kn projekt Smart city, 70.000,00 kn strategija pametni grad)

graf 4

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.254,28 kn.

Prihod od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta ostvaren je u iznosu od 282.310,42 kn ili 86,86% u odnosu na planirane prihode jer su poljoprivrednici sa područja Grada Ploča sklapali sudske nagodbe sa ODO u Metkoviću temeljem kojih su imali obvezu platiti zakup za razdoblje 2012-2017 godine (6 godina) kao i zakup za svaku sljedeću godinu koi dospijeva do 30.6. za tekuću godinu , a sve u funkciji očekivanja raspisivanja natječaja od strane Grada Ploča za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem kojim bi se konačno rješilo pitanje upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem na duži rok. Ovdje treba naglasiti da je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, zajednički prihod jedinice lokalne samouprave (65%), županije (10%) i države (25%), te se sukladno tome uplaćuje na poseban račun i raspoređuje u navedenim omjerima.

Naknada za korištenje javnih površina ostvarena je u iznosu od 105.224,48 kn ili 95,66% u odnosu na godišnji plan, a prihod od prodaje državnih biljega ostvaren je u iznosu od 80.736,42 kn ili 100,92% u odnosu na godišnji plan, prihod od zakupa poslovnog prostora i garaža ostvaren je u iznosu od 252.991,97 kn ili 105,41% u odnosu na godišnji plan, prihod od legalizacije građevinskih objekata ostvaren je u iznosu od 27.704,33 kn ili 55,41% u odnosu na godišnji plan s tim da treba naglasiti da je „Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru“ zajednički prihod države (50%), županije (20%) i grada ili općine (30%).

Graf 5-page0001

Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 98.642,49 kn ili 19,73% u odnosu na planirane prihode i odnosi se na manja zaduženja za fizičke osobe koji legaliziraju svoje stambene objekte.

Komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 7.733.640,14 kn ili 98,27% u odnosu na godišnji plan, iz razloga što su neke pravne osobe svoje obveze za komunalnu naknadu koje su se odnosile na 2019. godinu podmirile u 2020. godini.

 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta ostvareni su u iznosu od 6.155.133,00 kn ili 44,12% u odnosu na planirane prihode, glavnina ostvarenog prihoda odnosi se na realiziranu prodaju građevinskog zemljišta trgovačkom lancu Plodine d.o.o. u iznosu od 5.500.000,00 kn.

Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom ostvareni su u iznosu od 261.103,66 kn i ovdje treba istaknuti činjenicu da je ovaj prihod zajednički prihod države (55%) i jedinice lokalne samouprave (45%), navedeni iznos je dio koji pripada Gradu Ploče.

Graf 6-page0001

  1. RASHODI

Ukupni rashodi proračuna Grada Ploča u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 55.297.496,42 kuna ili 71,76% od ukupno planiranih godišnjih rashoda i manji su od realiziranih prihoda  u izvještajnom razdoblju za 1.235.395,57  kune.

U brojčanom dijelu izvještaja o realizaciji ukupnih rashoda na vidljiv su način prikazani iznosi izvršenja svakog pojedinog rashoda i postotak tog izvršenja.

Graf 7-page0001

Rashodi kod gotovo svih proračunskih korisnika linearno su izvršeni, ove godine su po prvi put u rashodima proračunskih korisnika prikazani i rashodi koji se financiraju iz vlastitih (namjenskih) prihoda koje su ostvarili u tekućoj godini.

U okviru aktivnosti koja se odnosi na korištenje sredstava od komunalne naknade (Program održavanja komunalne infrastrukture) plan rashoda izvršen je sa 107,45%.

Graf 8-page0001

Kapitalni dio proračuna izvršen je sa 70,72% u odnosu na godišnji plan, a o čemu će više  govora biti prilikom posebnog izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (investicijskog  programa) koje je sastavni dio godišnjeg izvršenja proračuna.

graf 9

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.