Javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš izgradnje tankerskog priveza terminala za rasute terete i ukapljeni naftni plin

0

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za zaštitu okoliša,

imovinsko-pravne i komunalne poslove

 

KLASA: 351-01/20-01/28

URBROJ: 2117/1-09/1-21-09

Dubrovnik, 1. srpnja 2021.

Na temelju članka 16. stavaka 3. i 4. te članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

Obavijest o JAVNOJ RASPRAVI

Studije o utjecaju na okoliš izgradnje tankerskog priveza terminala za tekuće terete i ukapljeni naftni plin  s pripadajućim uređajem za grijanje plina u Luci Ploče,

 Dubrovačko-neretvanska županija

 

  1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš izgradnje tankerskog priveza terminala za tekuće terete i ukapljeni naftni plin s pripadajućim uređajem za grijanje plina u Luci Ploče, Dubrovačko-neretvanska županija, (KLASA: UP/I-351-03/20-08/05, URBROJ: 517-05-1-2-21-25, od 10. lipnja 2021.), nositelja zahvata Lučke uprave Ploče.
  2. Prema zamolbi za pravnu pomoć Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja javnu raspravu o Studiji koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije.
  3. Javna rasprava o Studiji trajat će 30 dana, od 12. srpnja 2021. do 10. kolovoza 2021.
  4. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je u upravnoj zgradi Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, Ploče, za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 9:00 –14:00 sati. Na mjestu javnog uvida bit će izložena cjelovita Studija i netehnički sažetak Studije te Knjiga primjedbi. Podaci o ovoj Obavijesti, cjelovita Studija te netehnički sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr/).
  5. Javno izlaganje o Studiji održat će se u srijedu, 21. srpnja 2021. u 17:00 sati, u Domu Kulture u Pločama, Silvija Strahimira Kranjčevića 4, Ploče, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite te preporukama i nalozima drugih nadležnih tijela. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici nositelja zahvata, ovlaštenika izrade Studije te projektanta koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima nazočne javnosti i zainteresirane javnosti.
  6. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
  7. Ova obavijest bit će objavljena u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“, na oglasnim pločama i službenim mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Ploča.

PROČELNIK

Miho Baće

 

Share.

About Author

Comments are closed.