SAZVANA ELEKTRONIČKA SJEDNICA GV GRADA PLOČA

0

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD PLOČE
Ploče, 27. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 29. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 03/12 01/13, 03/17 i 01/18)

SAZIVAM ELEKTRONIČKU 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča za 30. ožujka 2020. g. od 15.00 – 20.00 sata.

Za sjednicu predlažem

DNEVNI RED

 1. Aktiviranje mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Ploča
 2. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. veljače 2020. godine i 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 24.03.2020.godine
 3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2019. godine
 4. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
 5. Donošenje odluka o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče
 7. Prijedlog Odluke o osiguranju financijskih sredstava za sufinanciranje energetskih pregleda i energetskih certifikata prije obnove te izrade glavnih projekata energetske obnove višestambenih zgrada i obiteljskih kuća na području grada Ploča
 8. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2019. godinu s izvješćem o izvršenju programa
 9. Odluka o raspodjeli rezultata proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2019. godine
 10. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 1.7.do 31.12.2019. godine
 11. Dopuna popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Ploča
 13. Prijedlog Odluke o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih korona

virusom COVID-19 na području Grada Ploča

14.Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad članova Upravnih vijeća javnih

ustanova u vlasništvu Grada Ploča

 1. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad vijećnicima Gradskog vijeća Grada Ploča

Obrazloženje:

Zbog novonastale izvanredne situacije saziva se 27. elektronička sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča, a sve temeljem članka 29. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17 i 1/18), a sukladno izvanrednim okolnostima zbog epidemije korona virusa COVID-19, a sukladno uputi Ministarstva uprave Republike Hrvatske, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, te sukladno članku 37. stavku 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), te članku 102.a stavku2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj: 3/10, 12/10, 1/13, 3/17 i 1/18)

Uputu o provedbi elektroničke sjednice će svi vijećnici Gradskog vijeća dobiti u ponedjeljak, 30. ožujka 2020. godine putem elektroničke pošte (e-mail).

Napominjemo da je člankom 36. stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi propisano da predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Predstavničkog tijela.

S poštovanjem,
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Ploča
Niko Orepić

Prilog:

– Prijedlog Odluke o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na području Grada Ploča;
LINK:Prijedlog Odluke o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica

– Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad članova Upravnih vijeća javnih ustanova u vlasništvu Grada Ploča;
LINK: Prijedlog Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad članova Upravnih vijeća javnih ustanova u vlasništvu Grada Ploča

– Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad članova Upravnih vijeća javnih ustanova u vlasništvu Grada Ploča;
LINK: Prijedlog Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad vijećnicima Gradskog vijeća Grada Ploča

– Zapisnik sa 26. sjednice GV Grada Ploča održane 24.03.2020.godine;

– Uputa za provedbu 27.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča.
LINK: uputa za 27. sjednicu GV Grada Ploča 30032020

Share.

About Author

Comments are closed.