OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE PRORAČUNA GRADA PLOČA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2019. DO 31.12.2019. GODINE

0

      mijo sumanNa jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2019. godinu.

 PRIHODI

Prihodi Proračuna Grada Ploča u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 45.233.343,44 kuna ili 91,75% u odnosu na planirane prihode za cijelu godinu, u ukupno ostvarene prihode su ove godine po prvi put uključeni i ostvareni vlastiti prihodi proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.921.549,00 kn (Dječji vrtić 1.616.462,00 kn, POU 111.110,00 kn, Narodna knjižnica 66.300,00 kn i JVP 127.677,00 kn).

U strukturi ukupnih proračunskih prihoda Porez i prirez na dohodak zauzima dominantno mjesto te se naplata ovog poreza ostvarivala planiranom dinamikom, tijekom 2019. godine realiziran je u ukupnom iznosu 22.339.840,52 kn ili 103,04% u odnosu na planirane prihode ove vrste.

Od tog iznosa na ostvareni prirez porezu na dohodak (10%) odnosi se 1.797.473,64 kn koji se počeo naplaćivati na području Grada Ploča temeljem odluke Gradskog vijeća od 1.2.2015. godine.

Sredstva fiskalnog izravnanja koja se doznačuju iz fonda formiranog pri državnoj riznici temeljem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave koji je stupio na snagu 1.1.2018. godine, u 2019. godini iznosila su 9.577.771,32 kn i taj iznos sadržan je u ukupnom iznosu poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u tekućoj godini, jer se sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu,  prihodi ostvareni od fiskalnog izravnavanja klasificiraju kao prihodi od poreza na dohodak.

U 2019. godini po godišnjim poreznim prijavama za prošlu godinu, poreznim obveznicima izvršen je povrat poreza na dohodak u ukupnom iznosu od 987.341,91 kn, i taj povrat se u strukturi poreza i prireza na dohodak prikazuje sa negativnim predznakom.

 Porez na promet nekretnina u 2019. godini ostvario se u iznosu od 789.662,46 kn ili 92,9% u odnosu na planirane.Porez na promet nekretnina od 1.1.2019. godine plaća se po stopi od 3%. Porez na promet nekretnina od 1.1.2017. plaćao se po stopi od 4%, s tim da u cijelosti pripada jedinici lokalne samouprave u ovom slučaju Gradu Ploče. Do 31.12.2016. porez na promet nekretnina plaćao se po stopi od 5% i dijelio se u omjeru 80% pripadalo je gradu ili općini, a 20% pripadalo je državi.

 Porez na korištenje javnih površina ostvaren je u iznosu od 63.962,41 kn, odnosno 42,6% u odnosu na planirane prihode.

 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostavren je u iznosu od 89.007,44 kn, odnosno 89,01% u odnosu na planirane prihode.

 Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna, od izvanproračunskih korisnika i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, ostvarene su u ukupnom iznosu od 11.271.370,56 kn ili 72,78% u odnosu na planirane, od tog iznosa  1.968.103,27 kn se odnosi na tekuću pomoć iz državne riznice za decentralizirane funkcije (JVP Ploče), na tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova odnosi se iznos od 6.002.748,13 kn, iznos od 664.037,12 kn odnosi se na tekuću pomoć HZZ za realizaciju programa „Javni radovi“, iznos od 1.132.063,41 kn odnosi se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna, iznos od 245.316,00 kn odnosi se na kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, iznos od 1.124.662,63 kn odnosi se na kapitalne pomoći od LU Ploče (121.500,00 kn, sufin.UPU Luka Ploče) i H.Voda (637.000,00 kn sanacija klizišta P.Svačića; 366.412,63 kn oborinski kolektor MO Komin).

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.159.306,43 kn i glavnina u iznosu od 2.153.595,60 kn se odnosi na isplatu zadržane dobiti ostvarene u 2018. godini iz Komunalnog održavanja doo, temeljem Odluke Skupšine društva.

Prihod od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta ostvaren je u iznosu od 445.964,43 kn ili 99,1% u odnosu na planirane prihode jer su poljoprivrednici sa područja Grada Ploča sklapali sudske nagodbe sa ODO u Metkoviću temeljem kojih su imali obvezu platiti zakup za razdoblje 2012-2017 godine (6 godina) kao i zakup za svaku sljedeću godinu koi dospijeva do 30.6. za tekuću godinu , a sve u funkciji očekivanja raspisivanja natječaja od strane Grada Ploča za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem kojim bi se konačno rješilo pitanje upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem na duži rok. Ovdje treba naglasiti da je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, zajednički prihod jedinice lokalne samouprave (65%), županije (10%) i države (25%), te se sukladno tome uplaćuje na poseban račun i raspoređuje u navedenim omjerima.

Naknada za korištenje javnih površina ostvarena je u iznosu od 287.300,10 kn ili 95,77% u odnosu na godišnji plan, a prihod od prodaje državnih biljega ostvaren je u iznosu od 98.587,34 kn ili 82,16% u odnosu na godišnji plan, prihod od zakupa poslovnog prostora i garaža ostvaren je u iznosu od 306.471,07 kn ili 102,16% u odnosu na godišnji plan, prihod od legalizacije građevinskih objekata ostvaren je u iznosu od 21.128,26 kn ili 42,26% u odnosu na godišnji plan s tim da treba naglasiti da je „Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru“ zajednički prihod države (50%), županije (20%) i grada ili općine (30%).

Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 344.202,34 kn ili 104,3% u odnosu na planirane prihode i odnosi se na manja zaduženja za fizičke osobe koji legaliziraju svoje stambene objekte, i naplatu naknade za razvoj (0,75/m3) od Izvor Ploče doo, putem prijeboja međusobnih obveza i potraživanja u iznosu od 162.278,63 kn.

Komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 2.686.179,63 kn ili 49,74% u odnosu na godišnji plan, ovdje treba navesti činjenicu da je  Grad Ploče tijekom cijele godine slao nova rješenja za fizičke i pravne osobe na temelju nove Odluke o komunalnoj naknadi i da su neke pravne osobe uložile žalbu koju je rješavala županija, pa je sukladno tome izostao prihod koji će biti naplaćen u 2020. godini.

 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta ostvareni su u iznosu od 1.187.368,00 kn ili 18,76% u odnosu na planirane prihode.

Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom ostvareni su u iznosu od 289.757,48 kn i ovdje treba istaknuti činjenicu da je ovaj prihod zajednički prihod države (55%) i jedinice lokalne samouprave (45%), navedeni iznos je dio koji pripada Gradu Ploče.

Prihodi od prodaje garaža i stanova u vlasništvu Grada Ploča ostvareni su u iznosu od 192.453,66 kn, ili 98,69% u odnosu na planirane prihode.

RASHODI

Ukupni rashodi proračuna Grada Ploča u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 46.098.156,01 kuna ili 93,51% od ukupno planiranih godišnjih rashoda i veći su od realiziranih prihoda  u izvještajnom razdoblju za 864.812,57  kune.

Od izvanrednih rashoda koji su ostvareni u 2019. godini treba spomenuti trošak ovrhe u iznosu od 3.091.069,39 kn koji se gotovo u cijelosti odnosi na sudski spor Konstruktor vs Grad Ploče, koji je u tijeku od 2001. godine i još uvijek nije završen.

U brojčanom dijelu izvještaja o realizaciji ukupnih rashoda na vidljiv su način prikazani iznosi izvršenja svakog pojedinog rashoda i postotak tog izvršenja.

Rashodi kod gotovo svih proračunskih korisnika linearno su izvršeni, ove godine su po prvi put u rashodima proračunskih korisnika prikazani i rashodi koji se financiraju iz vlastitih (namjenskih) prihoda koje su ostvarili u tekućoj godini.

U okviru aktivnosti koja se odnosi na korištenje sredstava od komunalne naknade (Program održavanja komunalne infrastrukture) plan rashoda izvršen je sa 102,73%.

Kapitalni dio proračuna izvršen je sa 79,56% u odnosu na godišnji plan, a o čemu će više  govora biti prilikom posebnog izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (investicijskog  programa) koje je sastavni dio godišnjeg izvršenja proračuna.

U prilogu ovog obrazloženja nalazi se izvješće o popisu financijske imovine i obveza na dan 31.12.2019. godine, sa specifikacijom potraživanja i obveza Grada Ploča, kao i popis sudskih sporova sa njihovom vrijednošću (potencijalne obveze) Grada Ploča na dan 31.12.2019. godine, i ova izvješća predstavljaju integralni dio obrazloženja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ploča.

Grafovi 2003-2019

Mijo Šuman, dipl.oec.

Share.

About Author

Comments are closed.