KONAČNO PREBAČENA 33 STEĆKA NA LOKALITET „KOD KULE“ U PLINI: Što je sve prethodilo ovom projektu i koji su idući koraci

0

Došao je trenutak nakon dvije godine upornog i neprekinutog rada da su svi napori Udruge Obličevac postali vidljivi i dostupni jer su u srijedu 5. lipnja 2024. konačno prebačena 33 odbačena stećaka s Obličevca na mnogo prikladniji lokalitet ispred Župne kuće i kapele sv. Paškala „kod Kule“ u Plini. Međutim, najvažnije je da smo ponovno uspostavili naprasno prekinutu vezu odnosno komunikaciju s precima koji su nam u naslijeđe ostavili ovu kulturnu baštinu. Akcija, koja se provela u suradnji sa Župom Plina – Stablina i našim župnikom fra Kristijanom Perkovićem, uz potporu i odobrenje Konzervatorskog odjela u Imotskom, odvijala se tijekom cijelog dana na liniji Obličevac – Erakova Luka – kod Kule (svi u Plini), da bi konačno bila uspješno privedena kraju pred sam smiraj dana. Pokušati ću kratko podsjetiti o kakvom se poslu ovdje zapravo radilo.

 1. i 2008. godine su izvedena zaštitna arheološka istraživanja na trasi buduće autoceste A1 koja u Gradu Ploče uglavnom prolazi kroz područje Istočne Pline dobrim dijelom slijedeći prapovijesni put koji je nekoć vodio od drevne Neretve, preko Banje i Šarić Struge, zaseoka Vrbica, Granica, Trklje, Smoljani, Parmaći, Zmijarevići, Karamatići, Eraci, Puljani i dalje prema Ljubuškom odnosno Metkoviću. Uz spomenuti prapovijesni put rekogniscirano je mnoštvo kulturnih spomenika i artefakata iz svih povijesnih razdoblja a brojnošću su prednjačile gomile (tumuli), stećci koji su uglavnom nalazili na njima i prapovijesne gradine. Nakon završetka istraživanja srednjovjekovnog arheološkog nalazišta Krč Eraci i ostalih prapovijesnih gomila „5 prehistorijskih tumula Eraci, Garište Trklje, Granica Vrbica, Dračevac Vrbica i Mišja Draga Vrbica“ s njih su dislocirana 33 stećka, koja su naknadno prenesena i odbačena bez ikakve popratne i dostupne dokumentacije na lokaciju sjeverozapadno od crkve Uznesenja BDM (Velike Gospe) na Obličevcu gdje su se do jučer nalazili.

Stećci Istočne Pline preneseni na Obličevac, koji su se u trenutku arheoloških istraživanja gotovo svi nalazili na prapovijesnim gomilama, bili su 2007 / 2008 na slijedećim arheološkim nalazištima (AN):

 1. AN40 Krč, Eraci, lstočna PIina predstavlja jedino srednjovjekovno groblje u istočnoj Plini koje je podignuto van konteksta prapovijesnih gomila. Nalazište AN40 je sadržavalo dva položaja u širem prostoru toponima Krč, tako da je uz stari put istraženo groblje sa tri neukrašena stećka – sanduka, a 200 metara sjeverozapadno nalazio se izdvojeni ukop s jednim stećkom – pločom.
 2. AN41 Pet prethistorijskih gomila, Eraci, Istočna Plina je iznimno nezgrapan naziv arheološkog nalazišta s pet prapovijesnih gomila koje su bile razasute južno i jugoistočno od zaseoka Eraci. Gomile su iznimno zanimljive jer su U NJIHOVIM KAMENIM NASIPIMA (a ne na njima) pronađene dvije poklopnice nalik na stećak i jedan stećak.
 3. AN48 Garište, Trklje, lstočna Plina – na jedinoj istraženoj prapovijesnoj gomili nalazišta bila su 3 ukrašena stećka-sanduka. Na jednom stećku je isklesan reljefni tordirani vijenac dok su na druga dva urezani grafiti križa i sidra.
 4. AN49 Granica, Vrbica, Istočna Plina – na jedinoj istraženoj prapovijesnoj gomili nalazišta bile su 4 ploče i jedan sanduk. Desetak metara jugoistočno od gomile su pronađena još tri stećka. Jedan sanduk ima antropomorfni prikaz ženske figure. U blizini je nađen i sanduk ukrašen reljefnim nožem, križom i štitom.
 5. AN57 Dračevac, Vrbica, Istočna Plina se sastojalo od dvije prapovijesne gomile na kojima se ukupno nalazilo sedam ploča (od čega su dvije amorfne) i jedan sanduk, sve neukrašene.
 6. AN58 Mišja Draga, Vrbica, Istočna Plina se sastojalo od tri prapovijesne gomile T5, T6 i T7. Svih 14 stećaka na nalazištu je bilo smješteno na gomilama, od čega je ukrašenih devet ploča i dva sanduka (polumjesec, tordirani vijenac, tordirana vrpca, križ, bordure).

Zanimljivo je kako su ove iznimno značajne nekropole stećaka tek usputno spominjane u povijesnim knjigama općeg karaktera (kao kod Ive Smoljana, Vjeke Vrčića i Ante Eraka) ali nikada do trenutka premještanja nisu znanstveno ni topografski obrađivane. Tek prilikom zaštitnih arheoloških istraživanja na nekropolama došlo je do objave znanstvenih radova da bi se potom stećci, bez popratne arheloške odnosno bez ikakve dokumentacije, odbacili na neprimjereno i neodgovarajuće mjesto. Drugim riječima, nakon „zaštitnih“ arheoloških radova nisu uopće zaštićeni nego su prepušteni nebrizi i propadanju na potpuno neprimjerenoj lokaciji.

Kao što sam već naglasio, lokalitet pored crkve Uznesenja BDM na kojem su se, do jučer, nalazila 33 odbačena stećka je neprimjeren i nepraktičan. Stoga je udruga Obličevac u suradnji sa Župom Plina – Stablina i župnikom fra. Kristijanom Perkovićem i uz potporu Konzervatorskog odjela u Imotskom (zaduženog za ovo područje) pokrenula akciju premještanja stećaka na lokalitet „kod Kule“, na prostor koji je nekoć davno predstavljao centar društvenog, kulturnog i vjerskog života Pline. Naime, kapela sv. Paškala i Župna kuća, koje se nalaze na istom lokalitetu „kod Kule“, namjenski su sagrađene za potrebe cijele župe uključujući i Istočnu i Zapadnu Plinu i pripadajuće crkve Uznesenja BDM na Obličevcu i sv. Ivana Krstitelja na Zavali.

Međutim, jedan od najvećih problema u cijeloj akciji predstavljala je „identifikacija“, odnosno pronalaženje izvornog mjesta s kojeg je maknut svaki pojedinačni od 33 stećka, odnosno njihovo grupiranje u skupine na kojima su se nalazili tisućama godina. Ključni doprinos rješavanju ovog velikog problema nam je pružio arheolog Ivan Alduk, inače ravnatelj Konzervatorskog odjela u Imotskom, kojemu se i ovim putem zahvaljujem na pomoći.

Projekt prebacivanja stećaka ujedno predstavlja prvi korak u provedbi integriranog razvojnog projekta „Stazama pločanskih stećaka“  čiji je konačni cilj zaštititi odnosno sanirati s konzerviranjem i mogućim restauriranjem svih 11 nekropola ili skupina stećaka u Gradu Ploče (od čega se 6 nekropola ili skupina nalazi u Plini, 4 na području Staševice te jedna u Baćini) te ih napraviti pristupačnim široj javnosti osobito djeci školskog uzrasta i turistima. Prebacivanjem, trajnim zbrinjavanjem i zaštitom 33 stećka na česticu pored stare Župne kuće „kod Kule“ između ostalog smo postigli:

 • Stećci su na novoj lokaciji mnogo bliži i dostupniji svim posjetiteljima, prije svega pločanskoj i donjoneretvanskoj djeci školskog uzrasta i njihovim profesorima ali i potencijalnim turistima koji svakodnevno prolaze državnom cestom D513 za Međugorje i ostala odredišta,
 • Čišćenje i održavanje prostora oko 33 stećka će sada biti mnogo lakše i jeftinije jer se nalaze na neusporedivo pristupačnijoj lokaciji nego što je to bio slučaj jučer i
 • Grad Ploče konačno može početi s revitalizacijom svojih davno napuštenih, zapuštenih, zaboravljenih ali iznimno vrijednih i potencijalno atraktivnih lokacija, ali prije svega objekata neprocjenjive kulturno – povijesne vrijednosti kojima ovi prostori obiluju: zgrade i prostora oko stare Osnovne škole u Plini i Župne kuće / kapele sv. Paškala na lokalitetu „kod Kule“.

Siguran sam kako će, vrlo brzo, svatko zainteresiran moći automobilom preko državne ceste D513 Ploče – Mali Prolog stići na parking i razgledati novi arheološki park stećaka na lokalitetu „kod Kule“. Katastarska čestica 2901 k. o Plina na kojoj se nalazi „novi“ arheološki park koji je u posjedu Župe Uznesenja BDM Plina, posjedovni list 443., ukupne površine 727 m2.

Lokalitet „kod Kule“ s 33 odbačena stećka dodatno treba urediti kao arheološki park na način da se svi stećci konzervatorsko – restauratorski saniraju. Stećci su u arheološkom parku već grupirani po mjestima njihova podrijeta, odnosno postavljeni su u šest skupina na kojima su pronađeni: oko zaselka Eraci, Krč, Garište, Granica, Dračevac i Mišja Draga. Od ulaza u arheološki park do stepenica koje vode na plato ispred Župne kuće potrebno je nasuti i oivičiti stazu (mimimalno 3 metra širine) kojom će budući turisti i školska djeca prolaziti kako bi se upoznali s našom povijesnom i kulturnom baštinom. S obzirom da sve prije spomenute građevinske radove i aktivnosti u svezi prebacivanja stećaka partnerski organizirali, financirali i izveli Župa Plina – Stablina i udruga građana Obličevac, bilo bi više nego poželjno da se u navedeni projekt uključi i Grad Ploče.

Stoga predlažem da, kao znak dobre volje i potpore početku provedbe integriranog razvojnog projekta  „Stazama pločanskih stećaka“, Grad Ploče financira izgradnju i uređenje parkirnih mjesta na postojećem ugibalištu uz državnu cestu D513 Ploče – Mali Prolog i put do ulaza u arheološki park stećaka. Uz parking je potrebno smjestiti i dvije infotable, jedna koja će posjetitelje informirati o stećcima i nekropolama koji se nalaze u Gradu Ploče i druga koja će ih obavještavati o Župnoj kući i kapeli sv. Paškala odnosno o povijesnom, kulturnom i vjerskom središtu Pline – lokalitetu „kod Kule“. Uz infotable je potrebno napraviti par drvenih klupa, sanitarne mobilne kućice i javnu rasvjetu.

Prije svih bi se želio zahvaliti sponzorima koji su prepoznali ovaj vrijedan kulturni projekt i, u skladu sa svojim mogućnostima, donirali financijska sredstva koja su nam bila nužna za realizaciju:

 • Dubrovačko – neretvanska Županija
 • Agencija Radoš za knjigovodstvo, Ploče
 • Ploče Pilot, Ploče
 • Javni bilježnik Tomislav Žderić, Ploče
 • Ortak, Ploče
 • Woodeco, Zagreb
 • Pendl & dr. Piswanger, Zagreb
 • Porsa, porezno savjetovanje, Zagreb
 • Ramasutra, Zagreb
 • Interagent, Ploče
 • Jadransirovina, Ploče
 • Svjetlost, Ploče
 • Đugum, Ploče
 • Pretoria, Baćina
 • Trgovina Višnja Ploče
 • Inspekt RGH, Ploče,
 • Dario, Ploče
 • Poljopromet, Ploče
 • Jasenska d.o.o., Ploče
 • Prijevoz i trgovina Ćulum, Ploče
 • Buffet Štiva Ploče
 • Caffee Bar Marko, Ploče

Ipak, najveće zahvale idu članovima i simpatizerima udruge Obličevac kojima ovo nije bila uobičajena radna akcija već prije svega kruna višegodišnjeg rada. Veliki naklon i zahvale ljudima koji su više od dvije godine počevši od 24. veljače 2022. (danom napada Rusije na Ukrajinu) do danas nesebično doprinijeli s tisućama sati volonterskog rada čisteći svaku nekropolu ili skupinu stećaka u Gradu Ploče, probijajući se po svakom vremenu i terenu do posljednjeg stećka Grada Ploča, mjereći, fotografirajući i snimajući svaki postojeći stećak pritom vjerujući da zajednički dragovoljni rad doprinosi općem napretku društva. Nadam se kako, kao građani Ploča, još nismo zaboravili ovaj osjećaj.

Miško Erak, predsjednik udruge Obličevac

Dijelovi teksta su preuzeti iz knjige autora članka koja će uskoro izaći iz tiska pod nazivom „Kamena knjiga mrtvih – Stećci Grada Ploča“ u izdanju udruge Obličevac, Plina – Jezero.

 Članovi udruge Obličevac i simpatizeri koji su sudjelovali u dvogodišnjem radu oko zbrinjavanja stećaka Grada Ploča:

 1. Miško Erak, predsjednik udruge Obličevac
 2. Neven Nikolac, član udruge Obličevac
 3. Jure Jovica, član udruge Obličevac
 4. Boro Bustruc, član udruge Obličevac
 5. Darko Erak, član udruge Obličevac
 6. Teo Jakić, član udruge Obličevac
 7. Vladimir Kovačević, član udruge Obličevac
 8. Nikica Radoš, član udruge Obličevac
 9. Tomislav Žderić, član udruge Obličevac
 10. Tomislav Živković, član udruge Obličevac
 11. Dominik Giljević, član udruge Obličevac
 12. Deno Giljević, član udruge Obličevac
 13. Karlo Mateljak, član udruge Obličevac
 14. Ante Šunjić, član udruge Obličevac
 15. Kristijan Jovica, član udruge Obličevac
 16. Damir Rončević, član udruge Obličevac
 17. Zoran Bule, član udruge Obličevac
 18. Šime Manenica, član udruge Obličevac
 19. Norman Erak, član udruge Obličevac
 20. Anton Erak, član udruge Obličevac
 21. Grgur Erak, član udruge Obličevac
 22. Mislav Erak, član udruge Obličevac
 23. Vinko Herceg, zaljubljenik u arheologiju iz Ljubuškog
 24. Željko Kujundžić, domaćin u Plini
 25. Markica Vuica, predsjednik udruge Baštinik iz Metkovića
 26. Marin Veraja, fotograf iz Metkovića
 27. Ivan Alduk, pročelnik Konzervatorskog odjela u Imotskom
 28. Mario Radaljac, arheolog iz Ploča
 29. Nikica Arapović, zaljubljenik u arheologiju iz Gabele
 30. Ivanka Pažin, pomoćnik pročelnika u Gradu Ploče
 31. Mišo Glavinić, planinar i zaljubljenik u prirodu iz Ploča
 32. Petar Dolić, kipar iz Zagreba i
 33. fra Kristijan Perković, župnik Plina – Stablina

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.